3 فروردین 1397
صفحه اصلی

ما هنوز از تونل ریاضت خارج نیستیم - صدراعظم فیلیپ هاموند

فلیپ هاموند، مدیر کل کمیته انضباطی ما، باید بدهی هایمان را پایین بیاورد فیلیپ هاموند، درخواست خود را برای اعلام پایان ریاضت در بیانیه بهار خود در روز سه شنبه اعلام کرده است. انتظار می رود که کمترین کسری بودجه را از سال 2002 به دست آورده باشد، چرا که بهتر از بودجه عمومی دولتی است. بدهی های ملی انگلیس هنوز خیلی زیاد بود و هیچ محدودیتی در هزینه ها وجود نخواهد داشت. در انتهای تونل، او به بی بی سی در اندرو مارر نمایش داده شده است، اما او اضافه کرده است که ما در حال حاضر هنوز در تونل در حال حاضر کار کرده ایم بر آقای هاموند برای پایان دادن به درد و بدبختی