3 فروردین 1397
صفحه اصلی

صندلی IoD متهم به رفتار نژادپرست، جنسیت و قلدری

لایحه نقض حقوق کپی رایت در مورد محاکمه جنسیتی و تندروی نژادپرستانه علیه رئیس مؤسسه های اداری، لیدی باربارا قاضی، به روزنامه تایمز گفته است که او برای جلوگیری از اتهامات به طور موقت کنار گذاشته شده است. گروه لابی تجاری ملاقات می کند تا درباره محتویات گزارش شده توسط IoD به رفتار ادعایی وی در IOD اغلب خواستار تضمین بهتر شرکت در شرکت های انگلستان شده است. اتهامات در The Times در این مورد بیان شده است: قاضی بانوی اظهار نظر های متفاوتی درباره کارکنان از جمله آنکه سیاه پوستان می توانند در صورت بروز باد