3 فروردین 1397
صفحه اصلی

بیانیه بهار: فیلیپ هاموند از پیش بینی های بدهی و پیش بینی رشد بهتر است

فیلیپ هاموند، پیش بینی رشد و پیش بینی تورم کاهش یافته و قرض گرفتن در بیانیه بهار خود را اعلام کرد. وی ادعا کرد که اقتصاد انگلیس به نقطه عطفی رسیده است و نور وجود دارد. پایان تونل او از پایان فوری به ریاضت محروم کرد اما اشاره کرد که هزینه های احتمالی در آینده افزایش خواهد یافت. کار کار او را متهم به آرامش وحشتناک در برابر بدترین بحران بودجه عمومی دانست.